26 tháng 7, 2016

Phc v CSDL ScienceDirect
Hiện nay Thư viện Trung tâm đã mở truy cập và phục vụ lại CSDL ScienceDirect. Đây là CSDL toàn văn các tạp chí khoa học với các chủ đề thế mạnh về lĩnh vực khoa học tự nhiên, kỹ thuật, y học, xã hội và nhân văn từ năm 2007 đến nay.
Trân trọng thông báo đến quý Thầy/Cô, các Anh/Chị học viên sau đại học, cán bộ và sinh viên biết để truy cập và sử dụng.

Translate