15 tháng 5, 2018

GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 5/2018

Chuyên đề: HỒ CHÍ MINH

Nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018), TVTT trân trọng giới thiệu đến các bạn những cuốn sách mới được bổ sung về thư viện về chủ tịch Hồ Chí Minh. Các bạn hãy cùng đón đọc nhé:
1.    Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử / Đặng Xuân Kỳ tổng chủ biên ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 368 tr. ; 24 cm.
KHPL : 923.1597 H6781C 2016
Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969), lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vị Cha già kính yêu của dân tộc, Người được thế giới vinh danh là anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Cả cuộc đời của mình, Người đã hiến dâng trọn vẹn, trung thành sâu sắc cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời của con người phi thường ấy luôn là nguồn sử liệu quý giá, là tấm gương sáng chói cho mọi thế hệ noi theo.
“Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử” là một công trình dày công nghiên cứu với 10 tập sách, chia thành từng thời kỳ lịch sử. Với bộ sách này sẽ giúp cho độc giả có điều kiện nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới; thấy rõ thiên tài trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của một vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, đồng thời là một người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với tất cả mọi người.
Qua tấm gương cao đẹp, trọn vẹn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Bác Hồ kính yêu, công trình sẽ giúp cho bạn đọc rút ra được những bài học bổ ích về lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần quốc tế vô sản, đạo đức, phẩm chất của con người mới xã hội chủ nghĩa, niềm tự hào vô hạn về lãnh tụ vĩ đại, niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng do Bác Hồ sáng lập, mãi mãi đi theo con đường của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn nhằm thực hiện bằng được mong muốn và ước nguyện của Người về một Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.
2.    Lê, Mậu Hãn. - Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh / Lê Mậu Hãn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2017. - 364 tr. ; 21 cm.
KHPL : 335.4346 L4331H 2017
Hồ Chí Minh – nhà tư tưởng cách mạng, lãnh tụ thiên tài vô vàn kính yêu của Đảng ta, của nhân dân và của cả dân tộc ta. Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta. Dưới ngọn cờ chói lọi Hồ Chí Minh, một kỷ nguyên mới trong lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam đã được mở ra: kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.
Với cuốn sách “Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh” của tác giả Lê Mậu Hãn sẽ giúp cho độc giả hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng của Người. Đó là một hệ thống những luận điểm về cách mạng Việt Nam gắn liền với những biến động của thế giới trong thế kỷ XX này, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, trên tất cả các lĩnh vực chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, ngoại giao, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học – kỹ thuật, văn học – nghệ thuật, luật pháp, đạo đức, tôn giáo, vv…quan hệ đến đời sống của giai cấp và dân tộc, quốc gia và quốc tế, nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một cống hiến quý báu vào kho tàng lịch sử tư tưởng cách mạng của thời đại, có ý nghĩa thực tiễn năng động, cách mạng, là ngọn đèn soi sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau của dân tộc Việt Nam. Sách là tài liệu tham khảo bổ ích trong nghiên cứu, giảng dạy và học tập về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hổ  Chí Minh, vững tin ở Đảng và dân tộc ta trong tiến trình đổi mới và hội nhập.
3.    Tô, Lâm. - Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm chủ biên, Nguyễn Việt Hùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 258 tr. ; 21 cm.
KHPL : 335.4346 T6271L 2017
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam, người sáng lập và rèn luyện Đảng ta. Người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc và sự nghiệp cách mạng thế giới. Người đã để lại cho Đảng và dân tộc ta một kho tàng lý luận quý báu trên nhiều lĩnh vực. Trong đó có tư tưởng về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh.
“Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh” là một cuốn sách đã khái quát, hệ thống hóa quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vị trí, vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Nội dung sách gồm ba chương, tập trung làm rõ các vấn đề về cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò và phương pháp phát huy vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh; những giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.
Đây là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân và đặc biệt là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nhận thức đúng đắn, toàn diện, có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh về vị trí, vao trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh. Đồng thời cung cấp cho quý độc giả tài liệu học tập, tham khảo quý giá nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh trong thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập hiện nay.
4.    Bùi, Đình Phong. - Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi / Bùi Đình Phong. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017. - 270 tr. ; 21 cm.
KHPL : 335.4346 B9321P 2017
Hồ Chí Minh là tượng trưng cho tinh hoa của dân tộc Việt Nam, cho ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam suốt bốn nghìn năm lịch sử. Sự nghiệp văn hóa của Hồ Chí Minh không chỉ mang lại sức mạnh to lớn cho dân tộc mà còn đem đến cho kho tàng văn hóa thế giới những giá trị lớn, thể hiện khát vọng của nhân dân các nước trong cuộc đấu tranh vì các quyền dân tộc cơ bản, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc, mỗi dân tộc khẳng định bản sắc văn hóa của mình và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, sự nghiệp văn hóa của Hồ Chí Minh là một sự nghiệp có ý nghĩa thời đại, tiêu biểu cho “nền văn hóa của tương lai”.
“Hồ Chí Minh văn hóa soi đường cho quốc dân đi” của tác giả Bùi Đình Phong là cuốn sách tập hợp những bài viết của tác giả trong suốt hơn 30 năm nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp và giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh. Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa là vô cùng phong phú, đồ sộ và cống hiến của Người về văn hóa là hết sức to lớn, thể hiện cả một trí tuệ, tầm vóc và tầm nhìn xa rộng, sâu sắc về văn hóa. Nội dung sách gồm 4 chương:
Chương 1: Văn hóa Hồ Chí Minh – Dân tộc và nhân loại
Chương 2: Văn hóa soi đường cho quốc dân đi
Chương 3: Dưới ánh sáng văn hóa Hồ Chí Minh
Chương 4: Thế giới tôn vinh nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh
“Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đó là cách nói mộc mạc, giản dị nhưng mang hàm ý hết sức sâu sắc về vai trò to lớn của văn hóa đối với sự phát triển của một dân tộc. Hãy tìm đọc cuốn sách để cảm nhận và rút ra được những bài học cho riêng mình, từ đó hun đúc thêm tình yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc về lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến. Hy vọng cuốn sách cũng góp thêm một tiếng nói, một cách nhìn, cách tiếp cận về nhà văn hóa kiệt xuất Hồ Chí Minh.
5.    Trần, Viết Hoà. - Đạo đức Bác Hồ : tấm gương soi cho muôn đời / Trần Viết Hoàn. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 372 tr. ; 21 cm.
KHPL : 923.1597 T7721H 2017
Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn quan tâm đến vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Thấu hiểu đạo đức là nền tảng, là cái gốc của người cách mạng nên suốt đời, Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời Người luôn thường xuyên tự rèn luyện và trở thành một tấm gương đạo đức mẫu mực cho mọi thế hệ sau noi theo.
“Đạo đức Bác Hồ : tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn là một cuốn sách gồm các bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực nhưng hết sức sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những sinh hoạt đời thường của Người. Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức, nhân văn của Người là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức vẫn đang diễn ra trong xã hội hiện nay.
Những lời dạy về đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị và mang hơi thở của thời đại. Tấm gương đạo đức của Người đã chinh phục mọi tấm lòng, mọi người con xa gần và còn sống mãi trong trái tim nhân loại. Hy vọng cuốn sách sẽ giúp cho độc giả hiểu rõ hơn về công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao không gợi chút riêng tư của Người.
Trân trọng giới thiệu!

Translate