17 tháng 1, 2016

CSDL dùng thử


Thông báo

V/v sử dụng các CSDL IOP, ACM, IG

Hiện nay Thư viện Trung tâm được truy cập và sử dụng các Tạp chí điện tử IOP Science Journals, Bộ sưu tập Sách điện tử IG Publishing và Cơ sở dữ liệu ACM. Đây là các CSDL có uy tín về các lĩnh vực sau:
  • Tạp chí điện tử IOP Science Journals: Vật lý, Toán học, Hóa học ( 74 tạp chí điện tử)
  • Sách điện tử IG Publishing: Khoa học Kỹ thuật, Khoa học xã hội với (50,000 sách điện tử)
  • Cơ sở dữ liệu điện tử ACM: Khoa học máy tính & Khoa học công nghệ (43 tạp chí + 6,500 dữ liệu media)
- Thời gian sử dụng đến hết 28/02/2015.
- Cách thức truy cập sử dụng CSDL:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Translate